Loading...
PRIEMYSELNÉ PODLAHY A STAVEBNÁ CHÉMIA 2018-06-04T21:00:15+00:00

Potrebujete pomôcť s Vašim projektom?

KONTAKTUJTE NÁS

Týmto stavebným oborom sa naša spoločnosť venuje po dlhoročných skúsenostiach z praxe, no najmä z presvedčenia presadzovať progresívne a inovatívne riešenia pri nových projektoch ako aj rekonštrukciách a sanáciách.

Ponúkame komplex služieb spojených s návrhom a realizáciou systémov a riešení v tomto vysoko špecializovanom stavebnom odbore. Spolupracujeme s renomovanými výrobcami stavebných hmôt a chémie, pri ktorých je garantovaná 100% kvalita dodávaných materiálov. Snažíme sa vyjsť zákazníkovi v ústrety v maximálnej možnej miere. Na prvý stupienok úspešnosti kladieme nie okamžitý zisk, ktorý je mnoho razy len krátkodobý, ale trvalú spokojnosť zákazníka a to aby sa k nám pri ďalšom projekte vrátil.

Pozri referencie

Podlahy a nátery

Podlahy ako také majú podstatný vplyv na plynulosť a komfort prevádzky a výroby. Dôsledné riešenie návrhu podlahy má niekoľko stupňov, z ktorých žiadny nie je možné vynechať:

 • Podrobné oboznámenie sa s druhmi a charakterom zaťaženia, ktoré bude musieť podlaha počas doby exploatácie diela prenášať. Pod pojmom zaťaženie netreba chápať len mechanické zaťaženia, ale aj zaťaženia teplotné, chemické a iné
 • Prieskum a zohľadnenie podložia v celej jeho deformačnej zóne, ktorá pri vysokých plošných zaťaženiach siaha až do hĺbky niekoľkých metrov, a teda nie vždy je ho možné dostatočne vystihnúť iba deformačným modulom Edef,2 a pomerom Edef,2/Edef,1
 • Statický návrh vystuženia betónovej podlahy, t.j. návrh betónovej zmesi, hrúbky podlahy, návrh výstuže, rozmiestnenie dilatačných celkov a v neposlednom rade riešenie konštrukčných detailov
 • Voľba povrchovej vrstvy podlahy, ktorá musí zohľadňovať charakter prevádzky
 • Všetky predchádzajúce body musia byť pretavené do praxe kvalitnou realizáciou a dôsledným dodržiavaním určených technologických postupov

Naša spoločnosť Vám ochotne pomôže pri návrhu podlahovej konštrukcie ako celku – od podložia až po správnu voľbu nášľapnej vrstvy. Vypracujeme Vám statický návrh podlahovej konštrukcie, garantovaný autorizovanou osobou v obore statiky stavieb. Pri komplexnom návrhu podlahy vychádzame z odporúčaní a metodiky uvedenej v technologickom predpise TR 34.

Realizujeme rozličné kombinácie konštrukcii podláh a povrchových úprav. Pre lepšiu orientáciu medzi jednotlivými systémami uvádzame rozdelenie podláh podľa viacerých kritérii:

 • priemyselné betónové podlahy pancierové – s korundovým alebo metalickým vsypom
 • priemyselné betónové podlahy so syntetickým povrchom – epoxidové, polyuretánové
 • cementobetónové kryty s protišmykovou povrchovou úpravou
 • samonosné betónové dosky
 • betónové kontaktné dosky spriahnuté s podkladom
 • bezškárové dosky s rozmerom polí až do 40 m
 • rezané dosky s kontrakčnými škárami
 • betónové dosky nevystužené – napr. cementobetónové kryty vozoviek
 • betónové dosky vystužené rozptýlenou oceľovou výstužou (drátkobetón)
 • betónové dosky vystužené klasickou betonárskou výstužou – KARI rohože, priame prúty

Je našim krédom byť pre investorov a vyšších dodávateľov spoľahlivým partnerom pri komplexnom riešení priemyselných podláh. Nie je našou ambíciou súťažiť s kýmkoľvek vo veľkosti denného záberu alebo v znižovaní ceny. Vyššia vstupná investícia do podlahy sa Vám vráti mnohonásobne v podobe výroby neprerušovanej odstávkami v dôsledku defektov na podlahe a ich opakovanými opravami, ktoré sú väčšinou už len zakrývaním samotného problému…

Pozri referencie

Injektáže

Injektovanie betónových konštrukcii sa dostáva k slovu všade tam, kde primárne hydroizolačné ochranné systémy realizované v priebehu výstavby samotnej betónovej konštrukcie (fólie, kryštalické prímesi do betónu, hydroizolačné nátery, stierky, napučiavacie pásy a pod.) z nejakého dôvodu zlyhali alebo kde došlo k vzniku neriadených trhlín v betónovej konštrukcii čím prichádza oceľová výstuž do styku so vzdušnou vlhkosťou a nastáva je korózia a postupná pozvoľná degradácia. Toto zlyhanie je najčastejšie dôsledkom zlého projekčného návrhu, nekvalitnej realizácie alebo kombináciou oboch týchto faktorov.

Injektáž betónových konštrukcii je vhodné použiť tiež tam, kde došlo k vzniku hĺbkových trhlín v betóne a tieto trhliny je možné identifikovať na povrchu konštrukcie.

Pred samotnou injektážou je nutné vykonať diagnostiku konštrukcie, ktorej cieľom je určiť príčiny a charakter priesakov. Voľba spôsobu injektáže a použitého materiálu je závislá od povahy trhliny a množstva presakujúcej vody. Podľa materiálovej bázy a účelu použitia sa rozdeľujú injektážne materiály na 5 hlavných skupín:

 • Polyuretánové gely a peny reagujúce s vodou – dočasné utesnenie väčších priesakov
 • Polyuretánové živice – trvalé elastické utesnenie trhlín bez statickej funkcie
 • Epoxidové živice – trvalé utesnenie statických trhlín so spevňujúcim účinkom na trhlinu
 • Polyakrylátové žvice a gely – trvalé elastické utesnenie trhlín bez statickej funkcie
 • Mikrocementov – trvalé utesnenie statických trhlín so spevňujúcim účinkom na trhlinu
Pozri referencie

Zálievky

Časti technologických celkov ako sú rôzne turbíny, lisy, generátory a pod. môžu vykonávať svoju funkciu len ak je zabezpečený prenos všetkých síl do základových konštrukcii. Medzi kovovými časťami technológie a základom, ktorý je najčastejšie zo železobetónu, je potrebné vytvoriť prvok umožňujúci jednak presné osadenie a aretáciu technologických zariadení pri ich montáži a jednak bezpečný prenos statických a dynamických síl. Týmto prvkom sú vysokopevnostné zálievky na báze cementov alebo epoxidov. Správny návrh a realizácia zálievok má podstatný vplyv na dlhodobú funkčnosť technológie a nedodržanie pracovných postupov pri zalievaní, príp. voľba nesprávneho materiálu na zalievanie môže mať za následok prerušenia a odstávky výroby, čo sú finančne mimoriadne náročné záležitosti.

Zverte preto radšej realizáciu zálievok do rúk odborníkov. Zalievanie konštrukcii vykonáme s rešpektom, ktorý si táto činnosť právom zaslúži. Dodržiavanie presného technologického postupu, ktorý má byť súčasťou projektovej dokumentácie minimalizuje riziká zlyhania zálievok. Celá príprava a priebeh zalievania budú zdokumentované vo zvláštnom protokole alebo stavebnom denníku.

Pozri referencie